.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Dostęp do innych informacji publicznych:
Informacja udostępniana na wniosek

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej
w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej   (Dz. U. 2001 r., Nr 112, poz. 1198). 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,  jest udostępniana  na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona   w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące  od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba   że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie  wskazanych w powiadomieniu , postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie  z wnioskiem  następuje  po upływie 14 dni  od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba  że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
W Urzędzie Gminy Stare Miasto do udostępniania informacji publicznej, zgodnie  z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są  w zakresie posiadanych kompetencji pracownicy, którym to zadanie zostało przypisane.
 

 
informacje udostępnił:Luiza Kędracka
data udostępnienia: 2009-07-08 10:42:54
ostatnia modyfikacja: Luiza Kędracka 2009-07-08 13:00:08 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 118302