.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Plan Gospodarki Odpadami
poka wszystkie dokumenty

          Uchwała Nr XL/369/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego " Koniński Region Komunalny"

 

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Miasto informuje o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015. (w zakresie dotyczącym gminy Stare Miasto) oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w w/w postępowaniu.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj.:

- projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015.

- Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny

- opiniami do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Prezydenta Miasta Konina, Zarządu Powiatu Konińskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Stare Miasto w pokoju nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w powyższym postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej bip.stare-miasto.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Miasto tj. od 22 października 2009r. do 12 listopada 2009r. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto (decyduje data wpływu pisma do Urzędu Gminy), ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Miasto w pokoju nr 11 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: srodowisko@stare-miasto.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stare Miasto.

Ogłoszenie - Projekt Planu Gospodarki Odpadami aktualizacja

Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

 
informacje udostępnił:Dariusz Puchała
informacje wytworzył:Agnieszka Lewandowska
data udostępnienia: 2009-10-22 15:38:14
ostatnia modyfikacja: Dariusz Puchała 2010-06-16 16:30:17 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Plan Gospodarki Odpadami
 Uchwała Nr XL/369/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 marca 2010
 Prognoza Oddziaływania na Środowisko
 Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja
 Ogłoszenie - Projekt Planu Gospodarki Odpadami aktualizacja
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118302