.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010-2014)
poka wszystkie dokumenty

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIII/376/2014 z dnia  7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Do pobrania: Uchwała Nr LIII/376/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIII/375/2014 z dnia  7 listopada 2014 r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr LIII/375/2014

                      Załącznik do uchwały Nr LIII/375/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIII/374/2014 z dnia  7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

 

Do pobrania: Uchwała Nr LIII/374/2014

                      Załącznik do uchwały Nr LIII/374/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/373/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/373/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/372/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/322/2014 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 24 kwietnia 2014 r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych (formierskich) „RUMIN”

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/372/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/371/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/414/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 15 września 2010 r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żychlin

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/371/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/370/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto uchwalonego uchwałą Nr XXIX/205/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/370/2014

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/370/2014

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/370/2014

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/370/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/369/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2015

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/369/2014

                      Załącznik do uchwały Nr LII/369/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/368/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/368/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/367/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/367/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/366/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2014 r., poz. 5849

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/366/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/365/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2014 r., poz. 5847

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/365/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/364/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2014 r., poz. 5846

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/364/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/363/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2014 r., poz. 5845

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/363/2014

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/363/2014

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/363/2014

                      Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/363/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/362/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na okres programowania na lata 2014-2020

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/362/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/361/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/361/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/360/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/360/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/359/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/359/2014

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/359/2014

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/359/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/358/2014 z dnia  29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXV/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2014 r., poz. 5174

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/358/2014

                      Załącznik do uchwały Nr LI/358/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/357/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/357/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/356/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/356/2014

                     Załącznik do uchwały Nr LI/356/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/355/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/355/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/354/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/354/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/353/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/353/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/352/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/352/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/351/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/351/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/350/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/350/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/349/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/349/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/348/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/348/2014

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/345/2014

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/348/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/347/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Konin

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/347/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/346/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego dotyczącej likwidacji aglomeracji Konin Lewy Brzeg i Konin Prawy Brzeg

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/346/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/345/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/345/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/344/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r., poz. 4632

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/344/2014

                   Załącznik nr 1 do uchwały XLIX/344/2014

                   Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/344/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/343/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/343/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/342/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stare Miasto nr XXII/148/2004 z dnia 5  października 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/342/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/341/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/341/2014

                     Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/341/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/340/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto  oraz określenia warunków obniżenia lub zwolnienia z tych opłat

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/340/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/339/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/339/2014

                     Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/339/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/338/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie nadania imienia Wisławy Szymborskiej Gimnazjum w Liścu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/338/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/337/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/337/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/336/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/336/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/335/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/335/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/334/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/334/2014

                   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014

                   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014

                   Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/333/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na realizację zadania w zakresie prowadzenia Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/333/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/332/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/332/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/331/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/331/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/330/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/330/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/329/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r., poz. 3545.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/329/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/328/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r., poz. 3544.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/328/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/327/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/327/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/326/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/326/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/325/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/325/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/324/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruminie

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/324/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/323/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/323/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/322/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych (formierskich) „RUMIN”

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/322/2014

                Załącznik do uchwały Nr XLVI/322/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/321/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/321/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/320/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie budżetu Gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/320/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXV/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2014r., poz. 2333

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/319/2014

                Załącznik do uchwały Nr XLV/319/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/318/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXIII/151/2012 z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2014r., poz. 2332

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/318/2014

                Załącznik do uchwały Nr XLV/318/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Stare Miasto partnerskiego projektu systemowego pn. „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/317/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/316/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014r., poz. 2598

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/316/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/315/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Żdżary, oznaczonych nr ewid. 219/17 oraz 219/16 – w drodze rokowań

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/315/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/314/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Modła Królewska na lata 2010-2020

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/314/2014

                      Załącznik do uchwały Nr XLV/314/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/313/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/282/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żychlin na lata 2008-2015

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/313/2014

                Załącznik do uchwały Nr XLV/313/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/312/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/312/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/311/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruminie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/311/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/310/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/129/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji na obszarze gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2014r., poz. 1813

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/310/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/309/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad pogrzebu przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2014r., poz. 1812

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/309/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/308/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/308/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/307/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto, na rok 2014

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2014r. poz. 1866

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/307/2014

                      Załącznik do uchwały nr XLIV/307/2014    

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/306/2013 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/306/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/305/2013 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/305/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/304/2013 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie likwidacji Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

   

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/304/2014

 

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/303/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Stare Miasto „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/303/2014

                     Załącznik do uchwały Nr XLII/303/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/302/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2014r., poz. 921

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/302/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/301/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w firmie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2014r., poz. 920

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/301/2014

  

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/300/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia  2014r., poz. 334

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Część opisowa do uchwały Nr XLI/300/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/299/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/299/2013

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/299/2013

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/299/2013

                      Objaśnienia do uchwały Nr XLI/299/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/298/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/298/2013

                      Załącznik do uchwały Nr XLI/298/2013

 

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/297/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

 

 Do pobrania: Uchwała Nr XLI/297/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/296/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/296/2013

 

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/295/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Miasto do pilotażu wdrażania Modułu Lokalnej Współpracy.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/295/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/294/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2014.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2014r., poz. 919.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/294/2013

 

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/293/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/293/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/292/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/292/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/291/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji na obszarze Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2014r., poz. 338.

Uchwała została unieważniona uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 3/224/2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/291/2013

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/291/2013

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/291/2013

                      Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/291/2013

                      Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/291/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/290/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/290/2013

  

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/289/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/289/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XL/289/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/288/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

  

Do pobrania: Uchwała Nr XL/288/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XL/288/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/287/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

  

Do pobrania: Uchwała Nr XL/287/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/286/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2014”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/286/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XL/286/2013

 

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/285/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

  

Do pobrania: Uchwała Nr XL/285/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XL/285/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/284/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/284/2013

 

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/283/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/283/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/282/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/282/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/281/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/281/2013

  

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/280/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/280/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/279/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/279/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/278/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/278/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/277/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Miasto a Gminą Komsomolskie na Ukrainie na okres 5 lat

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/277/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIX/276/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2013-2036.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIX/276/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/275/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/275/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/275/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/275/2013

                   Część opisowa do uchwały Nr XXXVIII/275/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/274/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie wystąpienia Gminy Stare Miasto ze Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/274/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/273/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Lisiec Wielki o przyznanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014, odrzuconego przez Wójta Gminy

   

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/273/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/272/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Rumin o przyznanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014, odrzuconego przez Wójta Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/272/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/271/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Główiew o przyznanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014, odrzuconego przez Wójta Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/271/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/270/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto uchwalonego uchwałą Nr IV/13/98 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 17 grudnia 1998 roku

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/270/2013

                   Załacznik do uchwały Nr XXXVIII/270/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/269/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Konin

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/269/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/268/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej likwidacji aglomeracji Konin Lewy Brzeg i Konin Prawy Brzeg

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/268/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/267/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2013r., poz. 6537

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/267/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013

                   Załączniknr 2 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013r., poz. 5986

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/266/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2014.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013r., poz. 5985

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/265/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/264/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013r., poz. 5984

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/264/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/263/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013r., poz. 5983

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/263/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/262/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2013r., poz. 6325

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/262/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/261/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2013-2036

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/261/2013

                      Załacznik do uchwały Nr XXXVII/261/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/260/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/260/2013

                      Załącznik do uchwały Nr XXXVII/260/2013

                      Część opisowa do uchwały Nr XXXVII/260/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/259/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/259/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/258/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/258/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/257/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/257/2013

                      Załącznik do uchwały Nr XXXVI/257/2013

                      Część opisowa do uchwały Nr XXXVI/257/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/256/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2013-2036

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/256/2013

                     

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/255/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia poręczania spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

 

Do pobrania :Uchwała Nr XXXVI/255/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/254/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/254/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/253/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/253/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/252/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/252/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/251/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/251/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/250/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2013r., poz. 5252

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/250/2013

                      Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/250/2013

 

               

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/249/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii grogi gminnej części drogi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2013r., poz. 5251

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/249/2013

                     Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/249/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/248/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzania poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 września 2013r., poz. 5256.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/248/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI247/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/247/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/246/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013r., poz. 5530

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/246/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/245/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/245/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/244/2013  z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/244/2013

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/243/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/243/2013

                      Załącznik do uchwały Nr XXXV/243/2013

                      Część opisowa do uchwały Nr XXXV/243/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/242/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/242/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/241/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2013 r., poz. 4487.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/241/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/240/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2013 r. Nr KN-I.4131.371.2013.16

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/240/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XXXV/240/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/239/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/239/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/238/2013 z dnia 24 czerwc  2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/238/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/237/2013 z dnia 29 maja  2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/237/2013

 

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/236/2013 z dnia 29 maja  2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/236/2013

  

 

Do pobrania: Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/235/2013 z dnia 29 maja  2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/235/2013

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/234/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/234/2013

  

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/233/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Krągoli podległej Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/233/2013

                   Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/233/2013

 

 


Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/232/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/232/2013

                   Załącznik do uchwały Nr XXXIII/232/2013

 

 


Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/231/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2013 r., poz. 3772

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2013 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013 r., poz. 3766.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/231/2013

                   Załącznik do uchwały Nr XXXIII/231/2013

 

 


Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/230/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/230/2013

                   Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/230/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/229/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/229/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/228/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2013-2027

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/228/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/228/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/228/2013

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/228/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/227/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/227/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/226/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie wykładni Rozdziału 1 § 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Krągola, Janowice i Żdżary uchwalonego Uchwałą nr XXIII/204/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/226/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/225/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała  Nr XXX!!/225/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/224/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Krągoli podległej Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/224/2013

                   Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/224/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/223/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany  budżetu na 2013 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/223/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/222/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2027

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/222/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/221/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany  budżetu na 2013 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/221/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/220/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2013 roku, poz. 2377.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/220/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/220/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/220/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/219/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/219/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/218/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2013 roku, poz. 2376.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/218/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/217/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku, poz. 730

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Część opisowa do uchwały Nr XXIX/217/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/216/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare na lata 2013-2027

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/216/2012

                    Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/216/2012

                    Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/216/2012

                    Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/216/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/215/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/215/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/214/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/214/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/213/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/213/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXIX/213/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/212/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/212/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/211/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/211/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/210/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/209/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/209/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/208/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/208/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/207/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/207/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/206/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/206/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/205/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/205/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/205/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/205/2012

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/205/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku, poz. 729

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/204/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/203/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/203/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/202/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/202/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/201/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/201/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/200/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/200/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/199/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania PFRON na realizację zadania pn. „II etap budowy Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście – sala rehabilitacyjna z zapleczem”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/199/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/198/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 110

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/198/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/197/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 109

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/197/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/196/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 108

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXIX/212/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częśtotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/196/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/195/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 107

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXIX/213/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/195/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/195/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/194/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 106.

 

Do pobraniaUchwała Nr XXVIII/194/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/193/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/193/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/193/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/192/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/192/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/191/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/191/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/191/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/190/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/190/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/189/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/189/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/189/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/188/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/188/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/187/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/187/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/186/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/186/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/185/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz. 4684

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/185/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/185/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/185/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/185/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/184/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz. 4680 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/184/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/183/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz. 4679

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/183/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/182/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz. 4669

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/182/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/181/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/181/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/181/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/180/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/180/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/179/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 175/1 obręb Lisiec Mały

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., poz. 4307

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/179/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/179/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/178/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 427/2 obręb Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., poz. 4306

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/178/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/178/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/177/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 639/2 obręb Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., poz. 4305

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/177/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/177/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/176/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/168/2012, Nr XXV/169/2012, Nr XXV/170/2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/176/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/175/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2012 r., poz. 4798

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/175/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/174/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/174/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/174/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/173/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchylająca uchwałę Nr XL/370/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/173/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/172/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/172/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/171/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Stare Miasto na realizację projektu systemowego pn. „Razem po sukces II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości sług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/171/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/170/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 175/1 obręb Lisiec Mały

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/170/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/170/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/169/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 427/2 obręb Barczygłów

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/169/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/169/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/168/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 639/2 obręb Barczygłów

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/168/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/168/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/167/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/167/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/166/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/166/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/165/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/165/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/164/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/164/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/163/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/163/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/162/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/162/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/161/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/161/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/160/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Miasto a Gminą Pietropawłowska Borszczagowka na okres 5 lat

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/160/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/159/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zniany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania:Uchwała Nr XXIV/159/2012

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/158/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto 

 

Do pobrania:Uchwała Nr XXIV/158/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXIV/158/2012

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/157/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/157/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/156/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/156/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/155/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/155/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/154/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/154/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/154/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/154/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/154/2012

                   Część opisowa do uchwały Nr XXIII/154/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/153/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/153/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/152/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/152/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/152/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/152/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/151/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2012 r., poz. 3442.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/151/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXIII/151/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/150/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2012 r., poz. 2759

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/150/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/149/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/149/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/148/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/148/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/147/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/147/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/146/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/146/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały RG Nr XXII/146/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXII/146/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały RG Nr XXII/146/2012

                   Część opisowa do uchwały RG Nr XXII/146/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/145/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/145/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały RG Nr XXII/145/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXII/145/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały RG Nr XXII/145/2012

                   

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/144/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krągoli w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu  Szkół w Liścu Wielkim

 

Do pobrani: Uchwała RG Nr XXII/144/2012

                  Uzasadnienie do uchwały RG Nr XXII/144/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/143/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2012 r., poz. 2197.

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/143/2012

                   Załącznik do uchwały RG Nr XXII/143/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/142/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazimierów

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/142/2012

                   Załącznik do uchwały RG Nr XXII/142/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/141/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Główiew

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/141/2012

                   Załącznik do uchwały RG Nr XXII/141/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/140/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/140/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/139/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/139/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/138/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/138/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/137/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Stare Miasto w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/137/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/136/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/136/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/135/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krągoli w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/135/2012

                   Uzasadnienie do uchwały Nr XX/135/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/134/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/134/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XX/134/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/133/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Stare Miasto wchodzącego w skład Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1., Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXVII/186/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/133/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/132/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/132/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/131/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/131/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XX/131/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/130/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/130/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/130/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/129/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/129/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/128/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/128/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/127/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Stare Miasto na realizację projektu pn. „Na dobry początek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/127/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/126/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  Koninie

 

Do pobraniaUchwała Nr XIX/126/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/125/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/125/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XIX/125/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/124/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. poz. 514

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/124/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/123/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2012-2023

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/123/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/123/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/123/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/123/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/122/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/122/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/121/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/121/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/120/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie świadczenia usług publicznych na rzecz Gminy Stare Miasto w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej w tym zakresie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/120/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/119/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została uchylona uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/119/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/119/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/118/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2012

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. poz. 714.

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2013.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/118/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/117/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/117/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/116/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/116/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVII/116/2011

                    

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/115/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/115/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/114/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/114/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/113/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Starym Mieście.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Nr 365, poz. 6557.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/113/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/112/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/112/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/111/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/111/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/110/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Rumin o przyznanie środków funduszu sołeckiego, odrzuconego przez Wójta Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/110/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/109/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/109/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/108/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6071.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/108/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVI/108/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/107/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach osób fizycznych realizowanych ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/107/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVI/107/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/106/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach osób fizycznych realizowanych ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/106/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVI/106/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/105/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6070.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/105/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/104/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6069.

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXIX/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/104/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/103/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 t. dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6068.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/103/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/102/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6067.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/102/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/101/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6066.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/101/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/100/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Rejonem Soleczniki na Litwie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/100/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/99/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/99/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/98/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/98/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/97/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/97/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/96/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2011 r. Nr 313, poz. 5031.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/96/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/95/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/95/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/94/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/94/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/93/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Miasto w sprawie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/93/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/92/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście prowadzonym przez Gminę Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIII/92/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/91/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/91/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/90/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/90/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/89/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/89/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/88/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/88/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/87/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/87/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XII/87/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/86/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIX/421/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/362/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 12 lutego 2010 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/86/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/85/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/85/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/84/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/84/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XI/83/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr XI/83/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/82/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr X/82/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/81/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i  Kanalizacji w Subregionie Konińskim" do realizacji Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XX/133/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Stare Miasto wchodzącego w skład Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1., Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

 

Do pobrania: Uchwała Nr X/81/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/80/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży radnym Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr X/80/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/79/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/79/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/78/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3711.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/78/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/78/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/77/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. Nr 224, poz. 3606.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/77/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/76/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/76/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/75/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/75/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3710.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/74/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/74/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/73/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/72/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/72/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3709.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/71/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/71/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/70/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisiec Wielki

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/70/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/70/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/69/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. uchylająca uchwałę nr XLVIII/415/2010 z dnia 15 września 2010 roku Rady Gminy Stare Miasto w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisiec Wielki

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/69/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/68/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/68/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/67/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/67/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/66/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/66/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/65/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/65/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/64/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/64/2011

                   Uchwała Nr VIII/64/2011 - zał.

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/63/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Miasto do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Sulańska 13

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/63/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/62/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/62/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/61/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 181, poz. 2908.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/61/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/60/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/60/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/59/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim poprzez likwidację „Szkoły Filialnej w Kazimierowie wraz z oddziałem przedszkolnym”.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/59/2011

                   Uzasadnienie do uchwały Nr VII/59/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/58/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ruminie.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/58/2011

                   Uzasadnienie do uchwały Nr VII/58/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/57/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/57/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/56/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/56/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/55/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/55/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/54/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2893.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/54/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/53/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/53/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/52/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto pod usługi sportu.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2892.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/52/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2891.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/51/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/50/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2890.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/50/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/49/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lisiec Mały Gmina Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2889.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/49/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/48/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/48/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/47/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/47/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/46/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/46/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/45/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim poprzez likwidację „Szkoły Filialnej w Kazimierowie wraz z oddziałem przedszkolnym”

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/45/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/44/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ruminie

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/44/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/43/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. Nr 107, poz. 1811.

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/43/2011

                   Załącznik do uchwały Nr V/43/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Stare Miasto w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/42/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/41/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumin, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/41/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/40/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barczygłów, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/40/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/39/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy na 2011 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1349.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/39/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/38/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2011-2023

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/38/2011

                   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/38

                   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/38

                   Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/38

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/37/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/37/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/36/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w charakterze partnera projektu pn. „Mały może więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/36/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/35/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/35/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/34/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży radnym Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/34/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/33/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1348.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/33/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/32/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1347.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/32/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/31/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Stare Miasto na realizację projektu systemowego pn. „Razem po sukces – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Stare Miasto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/31/2011

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/30/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/29/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w charakterze partnera projektu pn. „Mały może więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/29/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/28/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/28/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/27/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żychlin, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/27/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/26/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żdżary, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/26/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/25/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trójka, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/25/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/24/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Miasto, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/24/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumin, Gmina Stare Miasto.

Uchwała została uchylona uchwałą Nr IV/41/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumin, Gmina Stare Miasto.

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/23/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Modła Królewska, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/22/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisiec Wielki, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/21/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/20/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisiec Mały, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/20/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krągola Pierwsza, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/19/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krągola, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/18/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kazimierów, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/17/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Karsy, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/16/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Janowice, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/15/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główiew, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/14/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bicz, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/13/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barczygłów, Gmina Stare Miasto.

Uchwała została uchylona uchwałą Nr IV/40/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barczygłów, Gmina Stare Miasto.

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/12/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/11/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2011.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 44, poz. 801.

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/11/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/10/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Miasto do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego
Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/10/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Przygotowani do walki z powodzią – szkolenia strażaków z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/9/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/8/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr II/8/2010 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/7/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr II/7/2010 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/6/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr I/6/2010 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/5/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania Uchwała RG Nr I/5/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/4/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stanu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania Uchwała RG Nr I/4/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania Uchwała RG Nr I/3/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/2/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania Uchwała RG Nr I/2/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr I/1/2010

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/30/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 
informacje udostępnił:Grażyna Zając
informacje wytworzył:Grażyna Zając
data udostępnienia: 2010-12-16 09:17:55
ostatnia modyfikacja: Grażyna Zając 2014-12-10 09:32:18 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Uchwała Nr LIII/376/2014
 Załącznik do uchwały Nr LIII/375/2014
 Uchwała Nr LIII/375/2014
 Załącznik do uchwały Nr LIII/374/2014
 Uchwała Nr LIII/374/2014
 Uchwała Nr LII/373/2014
 Uchwała Nr LII/372/2014
 Uchwała Nr LII/371/2014
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/370/2014
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/370/2014
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/370/2014
 Uchwała Nr LII/370/2014
 Załącznik do uchwały Nr LII/369/2014
 Uchwała Nr LII/369/2014
 Uchwała Nr LII/368/2014
 Uchwała Nr LII/367/2014
 Uchwała Nr LII/366/2014
 Uchwała Nr LII/365/2014
 Uchwała Nr LII/364/2014
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/363/2014
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/363/2014
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/363/2014
 Uchwała Nr LII/363/2014
 Uchwała Nr LII/362/2014
 Uchwała Nr LI/361/2014
 Uchwała Nr LI/360/2014
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/359/2014
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/359/2014
 Uchwała Nr LI/359/2014
 Załącznik do uchwały Nr LI/358/2014
 Uchwała Nr LI/358/2014
 Uchwała Nr LI/357/2014
 Załącznik do uchwały Nr LI/356/2014
 Uchwała Nr LI/356/2014
 Uchwała Nr L/355/2014
 Uchwała Nr L/354/2014
 Uchwała Nr L/353/2014
 Uchwała Nr L/352/2014
 Uchwała Nr L/351/2014
 Uchwała Nr XLIX/350/2014
 Uchwała Nr XLIX/349/2014
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/348/2014
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/348/2014
 Uchwała Nr XLIX/348/2014
 Uchwała Nr XLIX/347/2014
 Uchwała Nr XLIX/346/2014
 Uchwała Nr XLIX/345/2014
 Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/344/2014
 Załącznik nr 1 do uchwały XLIX/344/2014
 Uchwała Nr XLIX/344/2014
 Uchwała Nr XLVIII/343/2014
 Uchwała Nr XLVIII/342/2014
 Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/341/2014
 Uchwała Nr XLVIII/341/2014
 Uchwała Nr XLVIII/340/2014
 Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/339/2014
 Uchwała Nr XLVIII/339/2014
 Uchwała Nr XLVIII/338/2014
 Uchwała Nr XLVIII/337/2014
 Uchwała Nr XLVIII/336/2014
 Uchwała Nr XLVIII/335/2014
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014
 Uchwała Nr XLVIII/334/2014
 Uchwała Nr XLVIII/333/2014
 Uchwała Nr XLVII/332/2014
 Uchwała Nr XLVII/331/2014
 Uchwała Nr XLVII/330/2014
 Uchwała Nr XLVII/329/2014
 Uchwała Nr XLVII/328/2014
 Uchwała Nr XLVII/327/2014
 Uchwała Nr XLVII/326/2014
 Uchwała Nr XLVI/325/2014
 Uchwała Nr XLVI/324/2014
 Uchwała Nr XLVI/323/2014
 Załącznik do uchwały Nr XLVI/322/2014
 Uchwała Nr XLVI/322/2014
 Uchwała Nr XLV/321/2014
 Uchwała Nr XLV/320/2014
 Załącznik do uchwały Nr XLV/319/2014
 Uchwała Nr XLV/319/2014
 Załącznik do uchwały Nr XLV/318/2014
 Uchwała Nr XLV/318/2014
 Uchwała Nr XLV/317/2014
 Uchwała Nr XLV/316/2014
 Uchwała Nr XLV/315/2014
 Załącznik do uchwały Nr XLV/314/2014
 Uchwała Nr XLV/314/2014
 Załącznik do uchwały Nr XLV/313/2014
 Uchwała Nr XLV/313/2014
 Uchwała Nr XLIV/312/2014
 Uchwała Nr XLIV/311/2014
 Uchwała Nr XLIV/310/2014
 Uchwała Nr XLIV/309/2014
 Uchwała Nr XLIV/308/2014
 Załącznik do uchwały nr XLIV/307/2014
 Uchwała Nr XLIV/307/2014
 Uchwała Nr XLIII/306/2014
 Uchwała Nr XLIII/305/2014
 Uchwała Nr XLIII/304/2014
 Załącznik do uchwały Nr XLII/303/2014
 Uchwała Nr XLII/303/2014
 Uchwała Nr XLII/302/2014
 Uchwała Nr XLII/301/2014
 Część opisowa do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/300/2013
 Uchwała Nr XLI/300/2013
 Objaśnienia do uchwały Nr XLI/299/2013
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/299/2013
 ałącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/299/2013
 Uchwała Nr XLI/299/2013
 Załącznik do uchwały Nr XLI/298/2013
 Uchwała Nr XLI/298/2013
 Uchwała Nr XLI/297/2013
 Uchwała Nr XLI/296/2013
 Uchwała Nr XLI/295/2013
 Uchwała Nr XLI/294/2013
 Uchwała Nr XLI/293/2013
 Uchwała Nr XLI/292/2013
 Uchwała Nr XLI/291/2013
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/291/2013
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/291/2013
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/291/2013
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/291/2013
 Uchwała Nr XLI/290/2013
 Załącznik do uchwały Nr XL/289/2013
 Uchwała Nr XL/289/2013
 Załącznik do uchwały Nr XL/288/2013
 Uchwała Nr XL/288/2013
 Uchwała Nr XL/287/2013
 Załacznik do uchwały Nr XL/286/2013
 Uchwała Nr XL/286/2013
 Załącznik do uchwały Nr XL/285/2013
 Uchwała Nr XL/285/2013
 Uchwała Nr XL/284/2013
 Uchwała Nr XL/283/2013
 Uchwała Nr XL/282/2013
 Uchwała Nr XL/281/2013
 Uchwała Nr XL/280/2013
 Uchwała Nr XL/279/2013
 Uchwała Nr XL/278/2013
 Uchwała Nr XL/277/2013
 Uchwała Nr XXXIX/276/2013
 Część opisowa do uchwały Nr XXXVIII/275/2013
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/275/2013
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/275/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/275/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/274/2013
 Uzasadnienie do uchwały Uchwała Nr XXXVIII/273/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/273/2013
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/272/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/272/2013
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/271/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/271/2013
 Załacznik do uchwały Nr XXXVIII/270/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/270/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/269/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/268/2013
 Załączniknr 2 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/267/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/266/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/265/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/264/2013
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/263/2013
 Uchwała Nr XXXVIII/262/2013
 Załacznik do uchwały Nr XXXVII/261/2013
 Uchwała Nr XXXVII/261/2013
 Część opisowa do uchwały Nr XXXVII/260/2013
 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/260/2013
 Uchwała Nr XXXVII/260/2013
 Uchwała Nr XXXVII/259/2013
 Uchwała Nr XXXVII/258/2013
 Część opisowa do uchwały Nr XXXVI/257/2013
 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/257/2013
 Uchwała Nr XXXVI/257/2013
 Uchwała Nr XXXVI/251/2013
 Uchwała Nr XXXVI/256/2013
 Uchwała Nr XXXVI/255/2013
 Uchwała Nr XXXVI/254/2013
 Uchwała Nr XXXVI/253/2013
 Uchwała Nr XXXVI/252/2013
 Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/250/2013
 Uchwała Nr XXXVI/250/2013
 Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/249/2013
 Uchwała Nr XXXVI/249/2013
 Uchwała Nr XXXVI/248/2013
 Uchwała Nr XXXVI/247/2013
 Uchwała Nr XXXVI/246/2013
 Uchwała Nr XXXVI/245/2013
 Uchwała Nr XXXVI/244/2013
 Część opisowa do uchwały Nr XXXV/243/2013
 Załącznik do uchwały Nr XXXV/243/2013
 Uchwała Nr XXXV/243/2013
 Uchwała Nr XXXV/242/2013
 Uchwała Nr XXXV/241/2013
 Załącznik do uchwały Nr XXXV/240/2013
 Uchwała Nr XXXV/240/2013
 Uchwała Nr XXXV/239/2013
 Uchwała Nr XXXV/238/2013
 Uchwała Nr XXXIV/237/2013
 Uchwała Nr XXXIV/236/2013
 Uchwała Nr XXXIV/235/2013
 Uchwała Nr XXXIII/234/2013
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/233/2013
 Uchwała Nr XXXIII/233/2013
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/232/2013
 Uchwała Nr XXXIII/232/2013
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/231/2013
 Uchwała Nr XXXIII/231/2013
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/230/2013
 Uchwała Nr XXXIII/230/2013
 Uchwała Nr XXXII/229/2013
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/228/2013
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/228/2013
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/228/2013
 Uchwała Nr XXXII/228/2013
 Uchwała Nr XXXII/227/2013
 Uchwała Nr XXXII/226/2013
 Uchwała Nr XXX!!/225/2013
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/224/2013
 Uchwała Nr XXXI/224/2013
 Uchwała Nr XXXI/223/2013
 Uchwała Nr XXXI/222/2013
 Uchwała Nr XXX/221/2013
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/220/2013
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/220/2013
 Uchwała Nr XXX/220/2013
 Uchwaa Nr XXX/219/2013
 Uchwaa Nr XXX/218/2013
 Część opisowa do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/217/2012
 Uchwała Nr XXIX/217/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/216/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/216/2012
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/216/2012
 Uchwała Nr XXIX/216/2012
 Uchwała Nr XXIX/215/2012
 Uchwała Nr XXIX/214/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXIX/213/2012
 Uchwała Nr XXIX/213/2012
 Uchwała Nr XXIX/212/2012
 Uchwała Nr XXIX/211/2012
 Uchwała Nr XXIX/210/2012
 Uchwała Nr XXIX/209/2012
 Uchwała Nr XXIX/208/2012
 Uchwała Nr XXIX/207/2012
 Uchwała Nr XXIX/206/2012
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/205/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/205/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/205/2012
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2012
 Uchwała Nr XXIX/205/2012
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/204/2012
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/204/2012
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/204/2012
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/204/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/204/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/204/2012
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/204/2012
 Uchwała Nr XXIX/204/2012
 Uchwała Nr XXIX/203/2012
 Uchwała Nr XXIX/202/2012
 Uchwała Nr XXIX/201/2012
 Uchwała Nr XXVIII/200/2012
 Uchwała Nr XXVIII/199/2012
 Uchwała Nr XXVIII/198/2012
 Uchwała Nr XXVIII/197/2012
 Uchwała Nr XXVIII/196/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/195/2012
 Uchwała Nr XXVIII/195/2012
 Uchwała Nr XXVIII/194/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/193/2012
 Uchwała Nr XXVIII/193/2012
 Uchwała Nr XXVIII/192/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/191/2012
 Uchwała Nr XXVIII/191/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012
 Uchwała Nr XXVIII/190/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/189/2012
 Uchwała Nr XXVIII/189/2012
 Uchwała Nr XXVII/188/2012
 Uchwała Nr XXVII/187/2012
 Uchwała Nr XXVII/186/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/185/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/185/2012
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/185/2012
 Uchwała Nr XXVII/185/2012
 Uchwała Nr XXVII/184/2012
 Uchwała Nr XXVII/183/2012
 Uchwała Nr XXVII/182/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVI/181/2012
 Uchwała Nr XXVI/181/2012
 Uchwała Nr XXVI/180/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVI/179/2012
 Uchwała Nr XXVI/179/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVI/178/2012
 Uchwała Nr XXVI/178/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVI/177/2012
 Uchwała Nr XXVI/177/2012
 Uchwała Nr XXVI/176/2012
 Uchwała Nr XXVI/175/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXVI/174/2012
 Uchwała Nr XXVI/174/2012
 Uchwała Nr XXVI/173/2012
 Uchwała Nr XXIV/159/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/158/2012
 Uchwała Nr XXIV/158/2012
 Uchwała Nr XXIV/157/2012
 Uchwała Nr XXIII/156/2012
 Uchwała Nr XXIII/155/2012
 Część opisowa do uchwały Nr XXIII/154/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/154/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/154/2012
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/154/2012
 Uchwała Nr XXIII/154/2012
 Uchwała Nr XXIII/153/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/152/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/152/2012
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/2012
 Uchwała Nr XXIII/152/2012
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/151/2012
 Uchwała Nr XXIII/151/2012
 Uchwała Nr XXIII/150/2012
 Uchwała Nr XXIII/149/2012
 Uchwała Nr XXIII/148/2012
 Uchwała Nr XXIII/147/2012
 Część opisowa do uchwały RG Nr XXII/146/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały RG Nr XXII/146/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXII/146/2012
 Załącznik nr 1 do uchwały RG Nr XXII/146/2012
 Uchwała RG Nr XXII/146/2012
 Załącznik nr 3 do uchwały RG Nr XXII/145/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXII/145/2012
  Załącznik nr 1 do uchwały RG Nr XXII/145/2012
 Uchwała RG Nr XXII/145/2012
 Uzasadnienie do uchwały RG Nr XXII/144/2012
 Uchwała RG Nr XXII/144/2012
 Załączni do uchwały RG Nr XXII/143/2012
 Uchwała RG Nr XXII/143/2012
 Załącznik do uchwały RG Nr XXII/142/2012
 Uchwała RG Nr XXII/142/2012
 Załacznik do uchwały RG Nr XXII/141/2012
 Uchwała RG Nr XXII/141/2012
 Uchwała RG Nr XXI/140/2012
 Uchwała RG Nr XXI/139/2012
 Uchwała RG Nr XXI/138/2012
 Uchwała RG Nr XXI/137/2012
 Uchwała RG Nr XXI/136/2012
 Uzasadnienie do uchwały Nr XX/135/2012
 Uchwała Nr XX/135/2012
 Załącznik do uchwały Nr XX/134/2012
 Uchwała Nr XX/134/2012
 Uchwała Nr XX/133/2012
 Uchwała Nr XX/132/2012
 Załacznik do uchwały Nr XX/131/2012
 Uchwała Nr XX/131/2012
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr 130
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 130
 Uchwała Nr XX/130/2012
 Uchwała Nr XX/129/2012
 Uchwała Nr XIX/128/2012
 Uchwała Nr XIX/127/2012
 Uchwała Nr XIX/126/2012
 Załacznik do uchwały Nr XIX/125/2012
 Uchwała Nr XIX/125/2012
 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/124/2011
 Uchwała Nr XVIII/124/2011
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/123/2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/123/2011
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/123/2011
 Uchwała Nr XVIII/123/2011
 Uchwała Nr XVIII/122/2011
 Uchwała Nr XVIII/121/2011
 Uchwała Nr XVIII/120/2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/119/2011
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/2011
 Uchwała Nr XVIII/119/2011
 Uchwała Nr XVIII/118/2011
 Uchwała Nr XVII/117/2011
 Załącznik do uchwały Nr XVII/116/2011
 Uchwała Nr XVII/116/2011
 Uchwała Nr XVII/115/2011
 Uchwała Nr XVII/114/2011
 Uchwała Nr XVII/113/2011
 Uchwała Nr XVI/112/2011
 Uchwała Nr XVI/111/2011
 Uchwała Nr XVI/110/2011
 Uchwała Nr XVI/109/2011
 Załącznik do uchwały Nr XVI/108/2011
 Uchwała Nr XVI/108/2011
 Załącznik do uchwały Nr XVI/107/2011
 Uchwała Nr XVI/107/2011
 Załącznik do uchwały Nr XVI/106/2011
 Uchwała Nr XVI/106/2011
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/105/2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/105/2011
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/105/2011
 Uchwała Nr XVI/105/2011
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/104/2011
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/104/2011
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/104/2011
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/104/2011
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2011
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2011
 Uchwała Nr XVI/104/2011
 Uchwała Nr XVI/103/2011
 Uchwała Nr XVI/102/2011
 Uchwała Nr XVI/101/2011
 Uchwała Nr XVI/100/2011
 Uchwała Nr XV/99/2011
 Uchwała Nr XV/98/2011
 Uchwała Nr XIV/97/2011
 Uchwała Nr XIV/96/2011
 Uchwała Nr XIV/95/2011
 Uchwała Nr XIV/94/2011
 Uchwała Nr XIV/93/2011
 Uchwała Nr XIII/92/2011
 Uchwała Nr 91
 Uchwała Nr 90
 Uchwała Nr 89
 Uchwała Nr 88
 Załącznik do uchwały Nr 87
 Uchwała Nr 87
 Uchwała Nr 86
 Uchwała Nr 85
 Uchwała Nr 84
 Uchwała Nr X/83/2011
 Uchwała Nr X/82/2011
 Uchwała Nr X/81/2011
 Uchwała Nr X/80/2011
 Uchwała Nr IX/79/2011
 Załącznik do uchwały Nr IX/78/2011
 Uchwała Nr IX/78/2011
 Uchwała Nr IX/77/2011
 Uchwała Nr IX/76/2011
 Uchwała Nr IX/75/2011
 Załącznik do uchwały Nr IX/74/2011
 Uchwała Nr IX/74/2011
 Uchwała Nr IX/73/2011
 Uchwała Nr IX/72/2011
 Załącznik do uchwały Nr IX/71/2011
 Uchwała Nr IX/71/2011
 Załącznik do uchwały Nr IX/70?2011
 Uchwała Nr IX/70/2011
 Uchwała Nr IX/69/2011
 Uchwała Nr VIII/68/2011
 Uchwała Nr VIII/67/2011
 Uchwała Nr VIII/66/2011
 Uchwała Nr VIII/65/2011
 Uchwała Nr VIII/64/2011 - zał.
 Uchwała Nr VIII/64/2011
 Uchwała Nr VIII/63/2011
 Uchwała Nr VII/62/2011
 Uchwała Nr VII/61/2011
 Uchwała Nr VII/60/2011
 Uzasadnienie do uchwały Nr VII/59/2011
 Uchwałą Nr VII/59/2011
 Uzasadnienie do uchwały Nr VII/58/2011
 Uchwała Nr VII/58/2011
 Uchwała Nr VI/57/2011
 Uchwała Nr VI/56/2011
 Uchwała Nr VI/55/2011
 Uchwała Nr VI/54/2011
 Uchwała Nr VI/53/2011
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/52/2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/52/2011
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/52/2011
 Uchwała Nr VI/52/2011
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/51/2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/51/2011
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/51/2011
 Uchwała Nr VI/51/2011
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/50/2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/50/2011
 Uchwała Nr VI/49/2011
 Uchwała Nr VI/48/2011
 Uchwała Nr VI/47/2011
 Uchwała Nr V/46/2011
 Uchwała Nr V/45/2011
 Uchwała Nr V/44/2011
 Załącznik do uchwały Nr V/43/2011
 Uchwała Nr V/43/2011
 Uchwała Nr V/42/2011
 Uchwała Nr IV/41/2011
 Uchwała Nr IV/40/2011
 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2011
 Uchwała Nr IV/39/2011
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/38
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/38
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/38
 Uchwała Nr IV/38/2011
 Uchwała Nr IV/37/2011
 Uchwała Nr IV/36/2011
 Uchwała Nr IV/35/2011
 Uchwała Nr IV/34/2011
 Uchwała Nr IV/33/2011
 Uchwała Nr IV/32/2011
 Uchwała Nr IV/31/2011
 Uchwałą Nr III/30/2010
 Uchwała Nr III/29/2010
 Uchwała Nr III/28/2010
 Uchwała Nr III/27/2010
 Uchwała Nr III/26/2010
 Uchwała Nr III/25/2010
 Uchwała Nr III/24/2010
 Uchwała Nr III/23/2010
 Uchwała Nr III/22/2010
 Uchwała Nr III/21/2010
 Uchwała Nr III/20/2010
 Uchwała Nr III/19/2010
 Uchwała Nr III/18/2010
 Uchwała Nr III/17/2010
 Uchwała Nr III/16/2010
 Uchwała Nr III/15/2010
 Uchwała Nr III/14/2010
 Uchwała Nr III/13/2010
 Uchwała Nr III/12/2010
 Uchwała Nr III/11/2010
 Uchwała Nr III/10/2010
 Uchwała Nr III/9/2010
 Uchwała RG Nr II/8/2010
 Uchwała RG Nr II/7/2010
 Uchwała RG Nr I/6/2010
 Uchwała RG Nr I/5/2010
 Uchwała RG Nr I/4/2010
 Uchwała RG Nr I/3/2010
 Uchwała RG Nr I/2/2010
 Uchwała RG Nr I/1/2010
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118303