.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy Stare Miasto:
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 

W Urzędzie Gminy Stare Miasto prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

Punkt Informacyjny

§   Skarg i wniosków

Pok. Nr 2

§   Dziennik korespondencji przesyłek przychodzących

§   Pieczęci urzędowych

§   Delegacji służbowych

§   Wyjść w godzinach służbowych

§   Kontroli

Pok. Nr 5

§   Upoważnień i pełnomocnictw

Pok. Nr 6

§   Zameldowań na pobyt stały

§   Wymeldowań z pobytu stałego

§   Cudzoziemców

§   Pobytu czasowego

§   Wydanych zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności

§   Rejestr wyborców

§   Ewidencji działalności gospodarczej

§   Wydawanych zezwoleń alkoholowych na sprzedaż i podawanie – gastronomia

§   Wydawanych zezwoleń alkoholowych na sprzedaż – detal

§   Zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie

§   Wydawanych zaświadczeń o dokonaniu wpłaty

§   Poświadczania dot. wpisu ewidencji działalności gospodarczej

Pok. Nr 7

§   Poświadczania

§   Zapewnień

§   Zaświadczeń do ślubu wyznaniowego

§   Wzmianek i przypisków

§   Wysyłanych zawiadomień do innych USC

§   Wysyłanych odpisów aktów stanu cywilnego do EKRL i DO

§   Wyroków i orzeczeń

§   Wydawanych zaświadczeń o braku ksiąg lub aktu w księdze

§   Zawierania związków małżeńskich obywateli polskich z cudzoziemcami

§   Wydanych odpisów skróconych i zupełnych z akt stanu cywilnego

§   Zmiana imienia i nazwiska

§   Wydanych decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska

§   Dowodów osobistych

§   Utraconych dowodów osobistych

§   Wystąpień po koperty osobowe

§   Wysyłanych kopert osobowych do innych urzędów

§   Informacji do Policji

Pok. Nr 8

§   Gruntów stanowiących mienie Gminy Stare Miasto

Pok. Nr 9

§   Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian

§   Studium zagospodarowania

§   Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

§   Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego

§   Wydawanych zaświadczeń o przeznaczeniu w planie oraz o wypisie i wyrycie

§   Zamówień publicznych

§   Numeracji budynków

§   Opłat za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Pok. Nr 11

§   Zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportów nieczystości ciekłych

§   Zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§   Dzierżaw

§   Decyzji o przyznanych dodatkach mieszkaniowych

Pok. Nr 24

§   Poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

§   Zarządzeń, ogłoszeń obwieszczeń wójta jako organu gminy

§   Zarządzeń wójta jako kierownika Urzędu

§   Uchwał Rady Gminy

§   Interpelacji i wniosków radnych

Pok. Nr 25

§   Umów inwestycyjnych

Pok. Nr 27

§   Wymiaru podatku leśnego

§   Wymiaru podatku rolnego

§   Wymiaru podatku od nieruchomości

§   Przypisów i odpisów

§   Przypisów i odpisów podatku leśnego

§   Przypisów i odpisów podatku rolnego

§   Przypisów i odpisów podatku od nieruchomości

§   Przypisów i odpisów deklaracji podatkowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

§   Zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu z płatnością podatku

§   Dłużników z płatnością czynszy

§   Łącznego zobowiązania pieniężnego

§   Przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego

Pok. Nr 29

§   Pożyczkobiorców z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych

§   Stypendiów

§   Szkół i placówek niepublicznych

§   Gminna ewidencja zabytków

§   Klubów i stowarzyszeń sportowych

§   Obiektów świadczących usługi hotelarskie

Pok. Nr 30

§   Środków trwałych

§   Umów

§   Zleceń

Pok. Nr 31

§   Wpływu faktur i rachunków

§   Druków ścisłego zarachowania

§   Dłużników z płatnością podatku

§   Dłużników z płatnością podatku od środków transportowych

 

Urząd Gminy Stare Miasto prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zmianami). Archiwum zakładowe zawiera materiały archiwalne Urzędu Gminy od roku 1990 oraz dokumentację niearchiwalną Gminnej Rady Narodowej, terenowych organów administracji państwowej i Urzędu Gminy od 1968r.

Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 
informacje udostępnił:Luiza Kędracka
data udostępnienia: 2009-06-16 23:05:18
ostatnia modyfikacja: Luiza Kędracka 2011-05-25 09:11:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 118306