.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Podstawy prawne działania Rady Gminy

Podstawy prawne działania Rady GminyPodstawy prawne działania Rady Gminy

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  ze zm.)

 

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 159, poz.1547 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Stare Miasto (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego  Nr 74, poz. 1429 ) 

 

Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2006 roku zmieniająca Statut Gminy Stare Miasto (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr  204, poz. 4885

 

 Inne powszechnie obowiązujące akty prawne.

 

Kompetencje Rady Gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,
 3. uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i udzielanie absolutorium zarządowi z tego tytułu,
 4. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. uchwalanie programów gospodarczych,
 6. ustalanie zakresu działania sołectwa i dzielnicy (osiedla) oraz przekazywanie im składników mienia do korzystania,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów,
 16. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

     Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 

 
informacje udostępnił:Grażyna Zając
informacje wytworzył:Grażyna Zając
data udostępnienia: 2009-06-16 23:11:34
ostatnia modyfikacja: Grażyna Zając 2009-07-09 12:49:14 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 118302