.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna11,27%.118306
.Redakcja0,33%.3418
.Statystyka0,98%.10290
.Położenie kontakt0,00%.2
.Władze0,00%.1
.Wyszukiwarka0,14%.1441
.Wójt Gminy0,00%.1
.Rada Gminy0,01%.70
.Rok 20090,01%.61
.Budżet na 2009r0,36%.3832
.Rada Gminy0,00%.1
.Wójt0,00%.1
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,45%.4726
.Składy Komisji0,00%.3
.Skład Rady0,00%.9
.Uchwały0,12%.1208
.Komisje0,00%.19
.Wójt Gminy0,57%.5946
.Dane adresowe0,57%.6035
.Rejestr zmian27,12%.284737
.Podstawy prawne działania Rady Gminy0,41%.4300
.Dokumenty1,04%.10890
.Informacje o stanie majątkowym0,10%.1095
.Rok 20090,00%.1
.Szkoła Podstawowa w Barczygłowie0,49%.5130
.Gimnazjum w Starym Mieście0,46%.4821
.Informacje o stanie majątkowym0,44%.4613
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy1,00%.10537
.Archiwum0,32%.3341
.Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy3,66%.38459
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,10%.1046
.Informacja udostępnianiu na wniosek0,11%.1119
.Zespół Szkól w Żychlinie0,45%.4755
.Rumin0,44%.4584
.Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście0,43%.4544
.Główiew0,16%.1682
.Uchwały0,21%.2160
.Aktualne Przetargi0,01%.149
.Wyniki Przetargów2,05%.21479
.Dane adresowe0,47%.4885
.Żdżary0,16%.1698
.Szkoła Podstawowa w Krągoli0,47%.4938
.Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej0,49%.5150
.Szkoła Podstawowa w Starym Mieście0,41%.4323
.Stare Miasto0,06%.593
.Numery kont bankowych0,25%.2581
.Podstawy prawne działania0,44%.4614
.Informacje o stanie majątkowym0,41%.4343
.Informacja o stanie majatkowym0,46%.4820
.Kontrole wewnętrzne0,21%.2177
.Nazwa, dane adresowe0,65%.6871
.Skład Rady Gminy0,59%.6229
.Władze Gminy0,55%.5790
.Tryb działania0,40%.4161
.Uchwały Rady Gminy0,50%.5263
.Strategia Rozwoju Gminy0,42%.4406
.Wykaz informacji o środowisku i jego ochronie0,52%.5476
.Podmioty posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych0,01%.67
.Podstawowe wzory wniosków do pobrania0,40%.4252
.Dane adresowe0,43%.4483
.Staut0,40%.4201
.Majątek publiczny0,35%.3681
.Krągola0,17%.1755
.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa0,44%.4603
.Informacje o stanie majątkowym0,52%.5489
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,10%.1058
.Regulamin Organizacyjny0,51%.5337
.Wzory wniosków1,06%.11093
.Szkoła Podstawowa w Żdżarach0,44%.4598
.Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych0,32%.3375
.Informacja o stanie majatkowym0,44%.4595
.Rejestr Zarządzeń0,41%.4331
.Podstawy prawne działania0,46%.4842
.Informacja o stanie majątkowym0,54%.5668
.Gimnazjum w Liscu Wielkim0,46%.4806
.Statut0,38%.3977
.Szkoła Podstawowa w Ruminie0,41%.4347
.Dane adresowe0,46%.4784
.Lisiec Mały0,43%.4469
.Krągola0,44%.4659
.Kontrole zewnętrzne0,45%.4748
.Stare Miasto0,47%.4977
.Modła Królewska0,44%.4643
.Statut0,47%.4935
.Barczygłów0,46%.4867
.Lisiec Wielki0,36%.3728
.Karsy0,18%.1877
.Rumin0,16%.1714
.Kazimierów0,16%.1687
.Lisiec Wielki0,17%.1794
.Janowice0,18%.1903
.Żychlin0,16%.1665
.Barczygłów0,17%.1742
.Modła Królewska0,16%.1644
.Oświadczenia Majątkowe - Dyrektorzy szkół0,17%.1737
.Oświadczenia Majątkowe - Biblioteka0,14%.1452
.Oświadczenia Majątkowe - Radni0,13%.1383
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,15%.1530
.Zarządzenia Wójta0,12%.1312
.Informacja udostępniana na wniosek0,38%.4006
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,39%.4133
.Żdżary0,36%.3802
.Bicz0,34%.3577
.Główiew0,35%.3724
.Trójka0,35%.3693
.Krągola Pierwsza0,34%.3588
.Żychlin0,41%.4264
.Kazimierów0,33%.3515
.Karsy0,34%.3585
.Janowice0,37%.3834
.Szkoła Podstawowa w Liscu Wielkim0,37%.3911
.Kwestionariusz osobowy0,37%.3919
.Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy0,38%.3989
.Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru0,37%.3924
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,60%.6342
.Program ochrony środowiska dla gminy Stare Miasto0,43%.4485
.Ocena oddziaływania na środowisko0,47%.4961
.Informacje o stanie majątkowym za 2009 rok0,30%.3187
.Ogłoszenia0,41%.4337
.Ogłoszenie0,17%.1740
.Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru0,68%.7088
.Zespół Szkół w Liścu Wielkim0,33%.3428
.Wybory samorządowe 20100,45%.4704
.Uchwały Rady Gminy VI Kadencja0,58%.6109
.Informacje o stanie majątkowym za 2010 rok0,02%.246
.Informacja o stanie majątkowym radnych na początku kadencji 2010-20140,33%.3512
.Budżet na 2011r.0,30%.3169
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego0,06%.578
.Konkurs ofert - kultura fizyczna i sport0,13%.1376
.Ogłoszenie - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie0,05%.528
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego - ponowny konkurs0,00%.15
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego - ponowny konkurs0,06%.596
.Konkurs ofert na sponsoring IX Dni Staromiejskich0,06%.626
.Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego0,15%.1618
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2010 rok0,23%.2460
.Wybory ławników0,31%.3294
.Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Miasto o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruminie0,06%.607
.Tryb pozakonkursowy0,03%.292
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto0,15%.1554
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,27%.2789
.Wzory wniosków do pobrania0,01%.154
.Projekt budżetu na 2012r.0,06%.675
.Podatki 20120,26%.2703
.Otwarte konkursy ofert0,11%.1180
.Zbiór aktów prawa miejscowego0,31%.3273
.Oferty składane w roku 2012 w trybie art. 19a ustawy0,12%.1245
.Budżet na 2012r.0,24%.2564
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej0,20%.2134
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,08%.840
.Obwieszczenia0,33%.3494
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie0,03%.303
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Starym Mieście0,03%.335
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2011 rok0,25%.2660
.Informacje0,21%.2249
.System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:20090,24%.2483
.Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Miasto0,20%.2063
.Ogłoszenia0,06%.596
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,04%.400
.Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,03%.334
.Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 219/170,03%.288
.Budżet na 2013r.0,20%.2077
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 17.01.2013r.0,17%.1812
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,08%.791
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2013r.0,12%.1260
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,07%.755
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,07%.689
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy Stare Miasto realizowanych w 2013 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,07%.729
.Informacja dot. działek do dzierżawy0,01%.126
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2013r. dotyczących profilaktyki i pomocy społecznej0,07%.707
.Informacja Starosty Konińskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków0,08%.809
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stare Miasto przeznaczonego do powierzenia organizacjom pozarządowym w 2013r.0,07%.714
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stare Miasto w roku 2013 - prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych0,06%.606
.Rozstrzygnięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,04%.450
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2012 rok0,17%.1748
.Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rolne w trybie przetargu - Żdżary0,06%.593
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,06%.650
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele rolne0,04%.384
.Oferty składane w roku 2013 w trybie art. 19a ustawy0,13%.1319
.Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,05%.519
.Konsultacje społeczne ws. projektu Uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej0,12%.1235
.Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres 5 lat0,05%.480
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,04%.441
.Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”0,00%.1
.Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”0,12%.1255
.Podatki 20130,11%.1205
.Podatki 20140,14%.1465
.Informacja o wynikach IV przetargu ustnego nieograniczonego0,12%.1264
.Ogłoszenie konkursu na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,12%.1237
.Budżet na 2014r.0,14%.1514
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2014r.0,11%.1112
.Pozwolenia wodno-prawne0,13%.1337
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014r.0,11%.1135
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2014 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,10%.1074
.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,09%.977
.Rokowania na sprzedaż nieruchomości po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym0,11%.1198
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2014 r.0,11%.1129
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2013 rok0,11%.1147
.Statut0,17%.1750
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Statut0,17%.1749
.Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej0,02%.217
.Informacja o wynikach rokowań0,10%.1001
.Informacja o nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,11%.1105
.Wybory samorządowe 20140,15%.1528
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,10%.1001
.Przyznane nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w sporcie0,09%.921
.Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”0,08%.817
.Pomoc de minimis0,09%.916
.Oferty składane w roku 2014 w trybie art. 19a ustawy0,10%.1087
.Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014-2018)0,12%.1246
.Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w 2014r.0,08%.867
.Informacja o stanie majątkowym radnych na początku kadencji 2014-20180,12%.1312
.Wzory wniosków0,17%.1738
.Wzory wniosków0,16%.1729
.Wzory wniosków0,16%.1726
.Wzory wniosków0,16%.1711
.Wzory wniosków0,16%.1701
.Informacja o stanie majatkowym0,05%.519
.Informacja o stanie majatkowym0,05%.517
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 118306