.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy Stare Miasto:
Wzory wniosków
poka wszystkie dokumenty

URZĄD STANU CYWILNEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007.

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy:

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

ROLNICTWO

DODATKI MIESZKANIOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wnioski o odszkodowania wyrządzone przez bobry należy zgłaszać w:

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18

tel. 61-854-16-08, fax 61-854-16-02

Decyzja środowiskowa

 
informacje udostępnił:Luiza Kędracka
data udostępnienia: 2009-06-16 23:05:29
ostatnia modyfikacja: Luiza Kędracka 2013-02-26 10:40:19 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 Zgłoszenie pobytu stałego
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym budynku
 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 Ewidencja obiektów turystycznych
 Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub remonty budowlane, zwane dalej pracami przy zabytku
 Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stare Miasto
 Wniosek o przyznanie dofinansowania podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej lub I klasie szkoły gimnazjalnej
 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 Wniosek o wynajem Sali w Wiejskim Klubie Kultury w Liścu Małym
 Wniosek o nadanie numeru PESEL
 Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto
 Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem - załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto
 Częściowy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych
 Załącznik CEIDG-POPR
 Załącznik CEIDG-PN
 Załącznik CEIDG-SC
 Załącznik CEIDG-RB
 Załącznik CEIDG-RD
 Załącznik CEIDG-MW
 Formularz CEIDG-1 bez załączników
 Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
 Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
 Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
 Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
 Wniosek o wydanie zaświadczenia, że grunty leżą poza obszarem Natura 2000
 Informacja o zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 Karta informacyjna przedsięwzięcia
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Oświadczenie
 Wzór zaświadczenia o dochodach
 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 Wniosek o wydanie zaświadczenia
 Wniosek o wyrażenie zgody na podłączenie posesji do kanalizacji sanitarnej
 Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
 Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
 Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
 Oświadczenie inwestora przyjmującego warunki wynikające z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 Oświadczenie poprzedniego inwestora
 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów
 Wniosek o zmianę w części decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę budynku w granicy działki
 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drog
 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót w pasie drogowym
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
 Wyjaśnienia PKD 2007
 Klucze powiązań PKD2004 - PKD 2007 oraz PKD 2007 - PKD 2004 cd.
 Klucze powiązań PKD2004 - PKD 2007 oraz PKD 2007 - PKD 2004
 Wniosek o udostępnienie danych
 Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL
 Wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie czasu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
 Wniosek o uzupełnienie w akcie stanu cywilnego
 Wniosek o sprostowanie w akcie stanu cywilnego
 Wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118303